Wiadomości z Siemianowic Śląskich

Mobilny urzędnik dla osób z potrzebami

 • Dodano: 2024-04-04 11:15

Od 2022 r., w ramach poprawy dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach, mogą Państwo korzystać z usługi polegającej na realizacji spraw urzędowych przez pracowników urzędu w miejscu Państwa zamieszkania (w granicach administracyjnych Miasta Siemianowice Śląskie).

Te osoby mogą skorzystać z mobilnego urzędnika

 • osób z niepełnosprawnościami (biologicznie lub prawnie),
 • osób osłabionych chorobami, z czasowym lub trwałym ograniczeniem możliwości poruszania się i dotarcia do miejsca świadczenia usług publicznych,
 • osób starszych w wieku (65+) mających problemy z poruszaniem się,
 • osób zależnych (15+), które z powodu deficytów zdrowotnych są zagrożone wykluczeniem społecznym i obywatelskim,
 • osób sprawujących faktyczną opiekę nad osobami starszymi i/lub nad osobami zależnymi,
 • opiekunów pieczy zastępczej w sytuacji życiowej/zdrowotnej uniemożliwiającej osobiste stawiennictwo w Urzędzie Miasta Siemianowice Śląskie.

Chcesz załatwić sprawy? Dokonaj zgłoszenia

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usługi Mobilnego Urzędnika dokonują zgłoszenia
telefonicznego pod numerem: 32 760 52 00. Zgłoszenie może być dokonane przez osobę zainteresowaną lub też za pośrednictwem osoby trzeciej. Zgłoszenia są przyjmowane codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie.

Zgłoszenia są obsługiwane w kolejności ich przyjęcia.

Oferowane usługi w ramach mobilnego urzędnika

 • Wydział Spraw Obywatelskich:

a) poświadczenie własnoręczności podpisu na oświadczeniach i formularzach rentowych wymaganych do uzyskania lub pobierania rent z instytucji zagranicznych,
b) złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego,
c) odbiór dowodu osobistego.

 • Wydział Gospodarki Lokalowej:

a) złożenie wniosku o przydział mieszkania,
b) aktualizacja wniosku o przydział mieszkania,
c) zawieranie ugód dotyczących spłaty zaległości czynszowych.

 • Wydział Polityki Społecznej:

a) złożenie wniosku o wydanie „Siemianowickiej Karty Rodzinnej 3 i więcej”,
b) odbiór „Siemianowickiej Karty Rodzinnej 3 i więcej”,
c) złożenie wniosku o wydanie Karty Dużej Rodziny,
d) odbiór Karty Dużej Rodziny,
e) złożenie wniosku o wydanie „Siemianowickiej Karty Seniora 60+”,
f) odbiór „Siemianowickiej Karty Seniora 60+”.

 • Wydział Gospodarki Komunalnej:

a) złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
b) złożenie korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
c) rozliczenie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 • Wydział Gospodarki Odpadami:

a) złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów,
b) złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów,
c) złożenie wniosku o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

 • Wydział Ochrony Środowiska:

a) złożenie wniosku w ramach Programu „Czyste Powietrze”,
b) złożenie wniosku o dotację do wymiany źródła ciepła.
Urząd Stanu Cywilnego:
zawarcie związku małżeńskiego poza Urzędem Stanu Cywilnego na wniosek
i we wskazanym miejscu.

 • Wydział Edukacji:

a) złożenie wniosku w sprawie zwrotu kosztów dowozu dziecka/ucznia niepełnosprawnego środkami komunikacji publicznej do przedszkola/szkoły/ośrodka,
b) złożenie wniosku w sprawie zwrotu rodzicom/opiekunom prawnym kosztów przewozu dziecka/ucznia niepełnosprawnego do przedszkola/szkoły/ośrodka,
c) złożenie wniosku w sprawie organizacji bezpłatnego dowozu dziecka /ucznia niepełnosprawnego do przedszkola/szkoły/ośrodka.

 • Referat Świadczeń:

a) złożenie wniosku o wypłatę dodatku osłonowego,
b) złożenie wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.
Opis zakresu usługi:

W zakres usługi wchodzi wizyta pracownika Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie w miejscu
świadczenia usługi, podczas której pracownik:

 • udzieli pomocy w wypełnianiu wniosku, deklaracji lub innego formularza,
 • udzieli wyjaśnień w odniesieniu do procedury administracyjnej związanej z usługą,
 • przyjmie wypełnione i podpisane dokumenty wraz z wymaganymi załącznikami i dostarczy je do Kancelarii Podawczej Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie w dniu ich otrzymania,
 • wyda karty uprawniające do korzystania z ulg i uprawnień w ramach Karty Dużej Rodziny, „Siemianowickiej Karty Rodzinnej 3 i więcej” lub „Siemianowickiej Karty Seniora 60+”.

Wszelkie inne dokumenty wymagane do załatwienia sprawy mieszkaniec ma obowiązek zgromadzić samodzielnie.

Realizacja usługi

Usługi w ramach „Mobilnego Urzędnika” realizowane są w poniedziałki i czwartki, stanowiące dni obsługi „Mobilnego Urzędnika”, w godzinach: 10:00 – 15:00.

W wyjątkowych sytuacjach urzędnik może wyznaczyć inny termin wizyty.

W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Klienta, usługa nie może zostać zrealizowana we wcześniejszym ustalonym terminie, Klient jest obowiązany do odwołania zgłoszenia najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień obsługi, w którym miało być jego zgłoszenie zrealizowane, do godziny 13:00 telefonicznie pod numerem 32 760 52 00.

W przypadku, gdy usługa „Mobilnego Urzędnika” nie może być zrealizowana z przyczyn leżących po stronie Urzędu Siemianowice Śląskie, Klienci będą o tym informowani telefonicznie nie później niż 2 godziny przed ustalonym terminem usługi.

Podczas wizyty mieszkaniec obowiązany jest zapewnić bezpieczeństwo realizacji usługi (niedopełnienie tego obowiązku skutkować będzie wycofaniem usługi).

Każda wizyta jest potwierdzana

W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientom wizyty w ramach usługi „Mobilnego Urzędnika” są za każdym razem potwierdzane telefonicznie najpóźniej do godziny 10:00 w ustalonym dniu wykonania usługi. W ramach telefonicznego potwierdzenia wizyty Klientowi zostaną podane dane pracownika (imię i nazwisko), który będzie wykonywał usługę. Przed rozpoczęciem wykonywania usługi pracownik obowiązany jest okazać legitymację służbową.

Uwagi i kontakt:

Wszelkie uwagi dotyczące usługi „Mobilnego Urzędnika” należy kierować pisemnie na adres: Urząd Miasta Siemianowice Śląskie, ul. Jana Pawła II 10, 41-100 Siemianowice Śląskie z dopiskiem: „Mobilny Urzędnik”.

Usługa „Mobilnego Urzędnika” jest bezpłatna.

Mobilny urzędnik dla osób z potrzebami

Weronika MyszkaWeronika Myszka
Źródło: UM Siemianowice Śląskie / fot. Unsplash, UM Siemianowice Śl.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Siemianowice.net.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również