Siemianowice Śląskie - portal miejski Siemianowice.net.pl

Wiadomości z Siemianowic Śląskich

Można już składać wnioski na świadczenia

  • Dodano: 2017-08-07 09:00

Urząd Miasta Siemianowice Śląskie – Wydział Polityki Społecznej informuje, że wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego „Rodzina 500 plus”, wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres zasiłkowy 2017/2018, można składać od dnia 1 sierpnia 2017 r.

WSZYSTKIE WNIOSKI (do pobrania pod niniejszym tekstem) BĘDZIE MOŻNA SKŁADAĆ:

- w formie papierowej:

Urząd Miasta Siemianowice Śląskie,
ul. Michałkowicka 105, 41-103 Siemianowice Śl.,
Godziny urzędowania: poniedziałek 7:00 do 17:00, wtorek - czwartek 8:00 do 16:00, piątek 8:00 do 14:00

Urząd Miasta Siemianowice Śląskie, (TYLKO W PRZYPADKU WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE I ZASIŁEK RODZINNY!!!)
ul. Jana Pawła II 10, 41-100 Siemianowice Śl.,
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (TYLKO W PRZYPADKU WNIOSKÓW O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE I ZASIŁEK RODZINNY!!!)
ul. Szkolna 17, 41-100 Siemianowice Śl.
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00

również w formie elektronicznej:

poprzez bankowość elektroniczną,

ePUAP – Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej dla osób posiadających profil zaufany,

emp@tia – www.empatia.mrpips.gov.pl,

PUE ZUS – wniosek dostępny na Platformie Usług Elektronicznych ZUS dla osób posiadających profil PUE.

WYMAGANE DOKUMENTY DLA WSZYSTKICH OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ
O ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE, ZASIŁEK RODZINNY WRAZ Z DODATKAMI ORAZ FUNDUSZ ALIMENTACYJNY

Składając wnioski należy (w zależności od indywidualnej sytuacji rodziny) dołączyć odpowiednio:

WNIOSKUJĄC O PRZYZNANIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO NA DRUGIE I KOLEJNE DZIECKO:

Dokument tożsamości ze zdjęciem (do wglądu)

Prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,

Zaświadczenie Sądu Opiekuńczego lub Ośrodka Adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,

Orzeczenie Sądu Opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego,

Wyrok zasądzający świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka/dzieci,

WNIOSKUJĄC O PRAWO DO PRZYZNANIA ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO NA PIERWSZE LUB JEDYNE DZIECKO, O PRAWO DO ZASIŁKU RODZINNEGO WRAZ Z DODATKAMI ORAZ O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO:

Dokument tożsamości ze zdjęciem (do wglądu)

Prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,

Wyrok zasądzający świadczenie alimentacyjne na rzecz dziecka/dzieci,

- zaświadczenie od komornika za cały 2016r. o bezskuteczności bądź wysokości wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych,

- przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość płaconych alimentów na rzecz dzieci spoza rodziny,

Wyrok/Postanowienie Sądu o ustanowieniu opieki prawnej,

Rodzicielski plan wychowawczy w przypadku opieki naprzemiennej nad dzieckiem, (do wniosku o świadczenie wychowawcze)

Akt zgonu drugiego z rodziców dziecka,

Postanowienie o oddaleniu powództwa o ustalenie świadczeń alimentacyjnych od drugiego rodzica,

Zaświadczenie od komornika o dwumiesięcznej bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych (w przypadku wniosku na fundusz alimentacyjny)

W przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko niezbędnym jest dostarczenie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd

W przypadku dochodu utraconego/uzyskanego ( utrata lub podjęcie zatrudnienia):

Dokumenty potwierdzające:

przyczynę i źródło dochodu utraconego np:

- decyzje lub zaświadczenia z PUP, świadectwa pracy, umowy zlecenie, umowy o dzieło, decyzje lub zaświadczenia z ZUS, dokument potwierdzający datę wyrejestrowania lub zawieszenia pozarolniczej działalności lub inne dokumenty,

- wysokość dochodu utraconego:

- PIT-y za rok 2016,

datę i źródło dochodu uzyskanego:

- umowy o pracę, decyzje lub zaświadczenia z PUP, umowy zlecenie, umowy o dzieło, decyzje lub zaświadczenia z ZUS, dokument potwierdzający datę rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowienia jej wykonywania po okresie zawieszenia, inne dokumenty,

- zaświadczenie pracodawcy/oświadczenie osoby wnioskującej lub członka jego rodziny o wysokości dochodu uzyskanego netto z miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu (dochód za II miesiąc),

w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym lub karty podatkowej, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce i wysokości opłaconego podatku za rok 2016.

W przypadku dochodów nieopodatkowanych za rok 2016:

- oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.).

- zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego; wzór oświadczenia określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

UWAGA!

Organ właściwy jest obowiązany do samodzielnego uzyskania od organów podatkowych lub ministra właściwego do spraw finansów publicznych, organów emerytalno-rentowych oraz z rejestrów publicznych, drogą elektroniczną lub drogą pisemną, odpowiednio:

informacji o dochodzie podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, każdego członka rodziny, udzielanych przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego

informacji o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne, w tym informacji o wysokości składek od poszczególnych płatników i okresach opłacania przez nich tych składek

informacji o legitymowaniu się odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności obejmującej następujące dane:

datę i rodzaj wydanego orzeczenia,

wskazania w orzeczeniu o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności

datę powstania niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności,

datę złożenia wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności,

okres, na jaki zostało wydane orzeczenie.

Informację można uzyskać również telefonicznie:
(32) 760 54 50, (32) 760 54 67, (32) 760 54 65, (32) 760 54 68, (32) 760 53 89, (32) 760 53 90, (32) 760 54 61

WAŻNE!

Jeśli osoba składająca wniosek lub członek rodziny przebywa poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej - w państwie Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a wyjazd/pobyt ten nie ma charakteru turystycznego, leczniczego lub nie jest związany z podjęciem przez dziecko kształcenia poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, to organ właściwy przekaże wniosek wraz z dokumentami do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w celu jego rozpatrzenia i ustalenia czy nie mają zastosowania unijne przepisy o koordynacji sytemu zabezpieczenia społecznego. Decyzję w tej sprawie wydaje Wojewoda – w przypadku decyzji pozytywnej świadczenia wypłaca organ właściwy ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.