Wiadomości z Siemianowic Śląskich

Siemianowice Śląskie: XX sesja Rady Miasta - 18 czerwca

  • Dodano: 2020-06-15 09:30

18 czerwca o godz. 13.00 w Parku Tradycji odbędzie się XX sesja Rady Miasta z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Zmiany, uzupełnienia porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z sesji Rady Miasta z dnia 07 maja 2020 r.

4. Informacja Prezydenta Miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.

5. Skargi, wnioski i petycje wpływające do Rady Miasta.

12/XX/2020 - przedłużenia terminu rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Siemianowicach Śląskich

13/XX/2020 - pozostawienia bez rozpoznania skargi na działalność dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 20 z Oddziałami Integracyjnymi w Siemianowicach Śląskich 

6. Raport o stanie Miasta  Siemianowice Śląskie za 2019 rok.

a)  przedstawienie raportu o stanie Miasta Siemianowice Śląskie za rok 2019

b) debata nad raportem

c) podjęcie uchwały 1/XX/2020 w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Siemianowice          

       Śląskie wotum zaufania

7. Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2019 rok wraz z informacją o stanie   mienia komunalnego

a. odczytanie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Siemianowic Śląskich  o wykonaniu budżetu Miasta Siemianowice Śląskie za 2019 rok oraz wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta za 2019 rok

b.  odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o przedłożonym przez Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego

c. odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie  zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Siemianowic Śląskich

d. podjęcie uchwał w sprawie:

 2/XX/2020 – rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego miasta Siemianowice Śląskie za 2019 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu miasta Siemianowice Śląskie  za 2019 rok

 3/XX/2020 –  udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Siemianowice Śląskie.

8. Podjęcie uchwał w sprawie:

4/XX/2020 – zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Siemianowicach Śląskich za rok 2019

5/XX/2020 – zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Siemianowicach Śląskich za rok 2019

6/XX/2020 – zawarcia porozumienia pomiędzy Miastem Siemianowice Śląskie, a Miastem Sosnowiec w sprawie realizacji zadania publicznego – udzielania świadczeń na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu Gminy Siemianowice Śląskie do Izby Wytrzeźwień   w Sosnowcu w roku 2020

7/XX/2020 – przekazania dotacji celowej dla Miasta Sosnowiec na wykonanie zadań z zakresu udzielania świadczeń na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych z terenu Gminy Siemianowice Śląskie do Izby Wytrzeźwień w Sosnowcu w roku 2020

8/XX/2020 – przystąpienia do realizacji projektu „Poprawa efektywności energetycznej  w budynkach będących własnością miasta Siemianowice Śląskie – ETAP 4” dofinansowanego w ramach Osi Priorytetowej I. Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie 1.7. kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie województwa śląskiego, Poddziałanie 1.7.1. wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych  w województwie śląskim Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

9/XX/2020 – nadania nazwy ulicy - Księżycowa

10/XX/2020 – nadania nazwy ulicy – Pogodna

11/XX/2020 - częściowej zmiany uchwały nr 166/2019 Rady Miasta Siemianowic Śląskich  z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia „Planu adaptacji miasta Siemianowice Śląskie do zmian klimatu do rok 2030” 

9„Walka ze smogiem w kontekście możliwości budżetowych miasta”.

10. Plan pracy Rady Miasta na II półrocze 2020 roku.

11. Plany pracy i terminy Komisji stałych na II półrocze 2020 roku.

12. Sprawy informacyjne.

13. Zamknięcie obrad sesji.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Siemianowice.net.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również