Siemianowice Śląskie - portal miejski Siemianowice.net.pl

Wiadomości z Siemianowic Śląskich

Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  • Dodano: 2013-10-01 13:00

Referat Gospodarki Odpadami w Wydziale Infrastruktury i Rozwoju Miasta Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie, zawiadamia, iż Rada Miasta w dniu 29 sierpnia 2013r. podjęła uchwałę nr 418/2013 w sprawie: częściowej zmiany uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich nr 308/2012 z dnia 22 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i tym samym dokonała obniżenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W związku z powyższym od 1 października 2013r stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosić będzie 9,00 złotych miesięcznie na osobę. Zmianie, uległa także stawka za jednokrotne odebranie odpadów z pojemnika na odpady komunalne zmieszane oraz z pojemnika lub worka z tworzywa sztucznego, zawierającego odpady ulegające biodegradacji, powstające na nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy. Jeżeli odpady te są zbierane i odbierane w sposób selektywny stawka za ich jednokrotny odbiór wyniesie odpowiednio:

  • pojemnik lub worek o pojemności 0,08 m³ - stawka w wysokości 8,99 zł,
  • pojemnik lub worek o pojemności 0,12 m³ - stawka w wysokości 10,83 zł,
  • pojemnik lub worek o pojemności 0,24 m³ - stawka w wysokości 18,89 zł,
  • pojemnik lub worek o pojemności 1,10 m³ - stawka w wysokości 82,72 zł,
  • pojemnik lub worek o pojemności 5,00 m³ - stawka w wysokości 377,19 zł,
  • pojemnik lub worek o pojemności 7,00 m³ - stawka w wysokości 517,28 zł,

Przypominamy także o ustalonych Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Siemianowice Śląskie częstotliwościach odbioru odpadów komunalnych w odniesieniu do nieruchomości niezamieszkanych lub w części niezamieszkanych, która wynosi dla:

  • odpadów komunalnych zmieszanych – raz w tygodniu (w deklaracji krotność 4,34)
  • odpadów komunalnych ulegających biodegradacji z terenu zieleni – raz na dwa tygodnie w okresie od marca do października (w deklaracji krotność 2,17)

Ponadto informujemy, że zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z dnia 11 kwietnia 2012 r., poz. 391) zmiana stawki opłaty wiąże się z obowiązkiem składania przez mieszkańców korekty deklaracji. Czynności tej należy dokonać w terminie do 14 października 2013r. Formularze deklaracji dostępne są w budynkach Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Jana Pawła II 10 oraz przy ul. Michałkowickiej 105, a także na stronie internetowej Urzędu Miasta Siemianowice Śl. lub Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce Gospodarka Odpadami.

Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.