Wiadomości z Siemianowic Śląskich

Budowa instalacji fotowoltaicznych i solarnych

 • Dodano: 2016-09-22 09:00

Zapraszamy do udziału w pilotażowym projekcie „Słoneczne Siemianowice”, którego celem jest dofinansowanie budowy instalacji solarnych i fotowoltaicznych w prywatnych domach mieszkalnych.

Poniżej prezentujemy zasady udziału w pilotażowym projekcie dotyczącym budowy instalacji fotowoltaicznych:

1. Informacje ogólne:

 • Nabór mieszkańców prowadzony jest przez Gminę Siemianowice Śląskie w celu przygotowania wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych. W ramach działania 4.1.1. Odnawialne Źródła Energii ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
 • Ankiety zbierane będą od chętnych do udziału w Projekcie tj. właścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych położonych na terenie Gminy Siemianowice Śląskie; właściciel budynku winien być zameldowany na terenie  Gminy Siemianowice Śląskie.
 • Projekt będzie realizowany przez Gminę Siemianowice Śląskie tylko w przypadku dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
 • Wysokość dofinansowania wyniesie do 85% kosztów kwalifikowanych*.
 • Właściciel zobowiązany będzie do podpisania z Gminą umowy nieodpłatnego użyczenia części nieruchomości, w celu montażu instalacji na czas realizacji projektu oraz na okres trwałości Projektu wynoszącym 5 lat od daty ostatniej płatności na rzecz beneficjenta.
 • Zamontowane instalacje przez okres trwałości Projektu wynoszący 5 lat od daty ostatniej płatności na rzecz beneficjenta, stanowić będą własność Gminy Siemianowice Śląskie i przez ten czas zostaną użyczone do bezpłatnego użytkowania właścicielom posesji. Po pięciu latach (od momentu rozliczenia inwestycji z IZ RPO WSL) instalacje zostaną przekazane właścicielom posesji na własność.

Termin i miejsce składania ankiet:

 • Ankiety przyjmowane będą w Wydziale Programów Pomocowych Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie przy ul. Michałkowickiej 105 w godzinach pracy Urzędu w terminie do 31 października br.
 • Ankiety są do pobrania w miejscu ich składania oraz na stronie internetowej www.siemianowice.pl

Szczegółowe informacje o projekcie:

 • Projekt „Słoneczne Siemianowice” to inicjatywa mająca na celu montaż instalacji, które produkują energię elektryczną tylko na własne potrzeby gospodarstwa domowego, czyli do zasilania urządzeń codziennego użytku np. pralka, lodówka, zamrażarka itp.
 • Szacunkowy koszt netto/brutto instalacji oraz wysokość środków własnych właściciela budynku będą zależały od mocy zamontowanej instalacji fotowoltaicznej oraz miejsca jej lokalizacji. Zostanie on określony w umowie, która będzie podpisywana przed rozpoczęciem projektu (najpierw umowa przedwstępna przed złożeniem przez Gminę wniosku aplikacyjnego, a następnie realizacja inwestycji). Udział własny wyniesie minimum 15 %. Może on ulec podwyższeniu w przypadku otrzymania przez Gminę dotacji mniejszej niż 85 % kosztów realizowanego projektu.
 • Właściciel nieruchomości zobowiązuje się do zagwarantowania dostępu do budynku, którego dotyczyć będzie instalacja projektantowi opracowującemu dokumentacje techniczną. W przypadku braku możliwości wykonania montażu instalacji fotowoltaicznej i tym samym projektu technicznego instalacji na wskazanym przez właściciela budynku, właściciel nie zostanie zakwalifikowany do udziału w projekcie.
 • W przypadku rezygnacji właściciela posesji z udziału w Projekcie już po wykonaniu dokumentacji projektowej poniesie on całkowite koszty jej wykonania.

Warunki udziału w projekcie:

 • Uczestnik projektu musi złożyć poprawnie wypełnioną ankietę dotycząca udziału w Projekcie w celu zweryfikowania, czy spełnia wymagania wskazane niniejszymi zasadami oraz w celu dobrania odpowiedniej mocy instalacji fotowoltaicznej.
 • Instalacja musi być tak dobrana, aby całkowita wartość energii elektrycznej wyprodukowanej przez tę instalację nie mogła przekroczyć całkowitej wartości energii elektrycznej zakupionej z sieci energetycznej przez użytkownika w ostatnim rocznym okresie rozliczeniowym. W ankiecie należy podać zużycie (kWh) oraz wartość energii elektrycznej zakupionej przez użytkownika w ostatnim rocznym okresie rozliczeniowym z sieci energetycznej na podstawie rozliczeń  z odpowiednim operatorem sieci dystrybucyjnej. Będzie to weryfikowane przez Urząd Marszałkowski podczas oceny wniosku o dofinansowanie i realizacji projektu. Podanie zawyżonych wartości zużytej energii będzie skutkowało zwrotem dotacji.
 • Instalacje fotowoltaiczne mogą być montowane na dachu lub na gruncie.

Kto może brać udział w Projekcie oraz zasady weryfikacji ankiet

 • W projekcie mogą uczestniczyć osoby fizyczne zameldowane na terenie Gminy Siemianowice Śląskie, będące właścicielem budynku mieszkalnego, przy czym efekt realizacji Projektu wykorzystywany będzie wyłącznie dla potrzeb gospodarstwa domowego.
 • W przypadku współwłasności nieruchomości wszyscy współwłaściciele muszą wyrazić zgodę na użyczenie nieruchomości na cele Projektu.
 • Do udziału w Projekcie dopuszczone zostaną osoby nie posiadające jakichkolwiek zadłużeń finansowych z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz innych należności wobec Gminy Siemianowice Śląskie.
 • Budynek, do którego dostarczana będzie energia elektryczna wytwarzana z instalacji fotowoltaicznej oddany jest do użytku. Przez użyty w niniejszych zasadach termin „budynek” rozumie się budynek wyłącznie mieszkalny, w którym nie jest faktycznie prowadzona działalność gospodarcza, a instalacja nie będzie wykorzystywana do prowadzenia działalności rolniczej oraz działalności gospodarczej.
 • Budynek, którego będzie dotyczyć budowa nie może zawierać azbestu.
 • O zakwalifikowaniu się na listę osób objętych planowaną budową instalacji fotowoltaicznych decydować będzie data wpływu ankiety.
 • Z osób zgłoszonych zostanie przygotowana lista zakwalifikowanych Uczestników oraz lista rezerwowa. Obecność na liście zakwalifikowanych nie oznacza otrzymania dofinansowania.
 • Osoby, które nie zakwalifikują się na listę podstawową, a spełniać będą warunki przystąpienia do Projektu wpisane zostaną na listę rezerwową. W sytuacji rezygnacji z Projektu osoby zakwalifikowanej na listę podstawową, nastąpi dobór z listy rezerwowej.
 • Koszt łącznej mocy instalacji (wszystkich użytkowników zakwalifikowanych do programu) w składanych wniosku aplikacyjnym nie może przekroczyć równowartości kwoty 2 mln zł brutto.
 • Jeśli osobą składająca ankietę nie spełni warunków określonych w powyższych zasadach, wówczas ankieta zostanie odrzucona i nie będzie weryfikowana przez projektanta pod kątem możliwości technicznych realizacji instalacji.

Wszelkich informacji udziela  Paulina Łach-Mnich z Wydziału Programów Pomocowych Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie.

Tel. 32 760 54 70,

Mail: programy@um.siemianowice.pl

*85% dofinansowania w przypadku instalacji solarnych i fotowoltaicznych do wykorzystania na własny użytek. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w domu prywatnym projekt będzie objęty pomocą publiczną, a co za tym idzie dofinansowanie ulegnie zmniejszeniu zgodnie z regulacjami rozporządzenia KE 651/2014.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Siemianowice.net.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.