Siemianowice Śląskie - portal miejski Siemianowice.net.pl

Wiadomości z Siemianowic Śląskich

Siemianowice Śląskie: Prezydent Miasta otrzymał absolutorium

  • Dodano: 2020-06-22 09:45

XX sesja Rady Miasta Siemianowic Śląskich odbyła się nietypowo, bo w Siemianowickim Centrum Kultury Park Tradycji. Podyktowane to było troską o bezpieczeństwo zarówno radnych, jak i mieszkańców obserwujących prace Rady Miasta, w kontekście zagrożenia pandemicznego. 


Najistotniejszą częścią dzisiejszych obrad było podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Siemianowice Śląskie wotum zaufania oraz rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań: finansowego i wykonania budżetu miasta Siemianowice Śląskie za 2019 r, a także udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Siemianowice Śląskie.

Początek sesji to miły akcent w kierunku radnej Danuty Sobczyk, która z okazji swoich urodzin została obdarowana pięknym bukietem kwiatów. 


Następnie Rafał Piech poinformował radnych o działalności w okresie międzysesyjnym.

- Mimo trudnego, pandemicznego czasu, bieżąca działalność inwestycyjna jest realizowana planowo – mówił Rafał Piech. - Do 20 września chcemy ukończyć kolejny etap rewitalizacji Pałacu Rheinbabenów, również budowa kolejnego łącznika drogowego pomiędzy ulicami Michałkowicką a Oświęcimską nie jest zagrożona – dodawał.

Kolejnym etapem było omówienie Raportu o Stanie Miasta za 2019 r., który został obligatoryjnie wprowadzony jako jeden z punktów omawianych dorocznie na sesjach Rady Miasta. Radnych interesowała m.in. sytuacja związana z mieszkaniami komunalnymi, ich zadłużeniem i sposobami jego niwelowania, pierwotnym rynkiem mieszkaniowym w naszym mieście oraz poprawą jakości połączeń komunikacyjnych realizowanych przez metropolię.

Prezydent, odpowiadając na pytania wskazywał na szerszy kontekst niektórych zagadnień. - Korzystamy ze wszystkich, przewidzianych prawem narzędzi – mówił prezydent. – Mamy bank zamiany mieszkań, możliwość odpracowania zadłużenia, pracownicy wydziału lokalowego są w ciągłym kontakcie z dłużnikami – wyliczał Rafał Piech.

Po zapoznaniu i przyjęciu sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, które przedstawił Marcin Janota, przewodniczący Komisji Rewizyjnej, a następnie odczytaniu przez Henryka Falkusa, Skarbnika Miasta, opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w kontekście sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu miasta Siemianowice Śląskie za 2019 r., oraz ich przyjęcia, radni przystąpili do głosowania. 

Tym samym projekt uchwały nr 1/XX/2020 w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Siemianowice Śląskie wotum zaufania, głosami 17 radnych "za" został przegłosowany pozytywnie, a głosując jednogłośnie - na "tak" - uchwałę nr 2/XX/2020, radni zatwierdzili sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2019.
Najważniejsze głosowanie – uchwały nr 3/XX/2020 – w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Siemianowice Śląskie – również miało swój pozytywny finał (17 radnych "za", 3 wstrzymało się od głosu). 

W dalszej części prac, radni procedowali uchwały związane m.in. zatwierdzeniem rocznych sprawozdań finansowych: Samodzielnego Publicznego Zakładu Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Siemianowicach Śląskich, Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego w Siemianowicach Śląskich, czy porozumienia i przekazania dotacji celowej dla Sosnowca na wykonanie zadań z zakresu udzielania świadczeń na rzecz osób nietrzeźwych doprowadzonych  z terenu naszej gminy do izby wytrzeźwień w Sosnowcu. 
Ponadto radni przegłosowali nadanie nazw ulicom: Księżycowej i Pogodnej.

Relacja wideo tutaj

Sylwia GerlaczekSylwia Gerlaczek
Źródło: UM Siemianowice Śląskie (autor: Rafał Jakoktochce)

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.