Wiadomości z Siemianowic Śląskich

8 lutego-XLI sesja Rady Miasta

  • Dodano: 2018-01-30 07:45, aktualizacja: 2018-01-30 22:52

8 lutego o godz. 13.00 rozpocznie się XLI sesja Rady Miasta z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Zmiany, uzupełnienia porządku obrad.

3. Zatwierdzenie protokołu z sesji Rady Miasta z dnia 18 grudnia 2017r. oraz 15 stycznia 2018r.

4. Informacja prezydenta miasta z działalności w okresie międzysesyjnym.

5. Interpelacje radnych.

6. Skargi wpływające do Rady Miasta.

7. Sprawozdanie z działalności komisji stałych Rady Miasta.

8. Działalność spółdzielni mieszkaniowych na terenie miasta.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

1/XLI/2018 – częściowej zmiany uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich   nr 183/2016  z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Siemianowice Śląskie (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2016r., poz. 1465).

2/XLI/2018 – częściowej zmiany uchwały Rady Miasta Siemianowic Śląskich   nr 184/2016  z dnia 25 lutego 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2016r., poz. 1466)

3/XLI/2018 – przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Siemianowice Śląskie na lata 2018-2022

4/XLI/2018 – zasad udzielenia dotacji celowych ze środków budżetu miasta Siemianowice Śląskie na wybrane przedsięwzięcia dotyczące ochrony środowiska

5/XLI/2018 – uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ulicą Marcina Watoły a zlikwidowaną koleją wąskotorową  w Siemianowicach Śląskich

6/XLI/2018 – uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Henryka Krupanka oraz Alei Spacerowej w Siemianowicach Śląskich

7/XLI/2018 – powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Lecznictwa Psychiatrycznego  w Siemianowicach Śląskich przy ul. Szkolnej 2

8/XLI/2018 – zamiaru likwidacji Gimnazujm nr 2 im. Powstańców Śląskich z siedzibą przy ul. Przyjaźni 28 w Siemianowicach Śląskich

9/XLI/2018 – określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w prowadzonych przez gminę Siemianowice Śląskie publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznej szkole podstawowej, w czasie przekraczającym wymiar zajęć, o którym mowa w art.13 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo Oświatowe

10/XLI/2018 – częściowej zmiany Uchwały nr 540/2014 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 30 października 2014r. w sprawie określenia zasad rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest miasto Siemianowice Śląskie oraz warunków i sposobu ich przyznawania

11/XLI/2018 – określenia kryteriów przyjęcia dzieci do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Siemianowice Śląskie, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

12/XLI/2018 – określenia kryteriów przyjęcia kandydatów do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Siemianowice Śląskie, zamieszkałych poza obwodami tych szkół, po przeprowadzeniu postępowań rekrutacyjnych, jeżeli dana publiczna szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami, przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

13/XLI/2018 – częściowej zmiany Uchwały nr 598/2005 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 29 września 2005r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,wychowawczych i opiekuńczych dyrektorom, wicedyrektorom, nauczycielom pełniącym inne stanowiska kierownicze w szkole oraz nauczycielom, którzy obowiązki kierownicze pełnią w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono stanowisko kierownicze, zatrudnionym w szkołach i placówkach, dla których organem prowadzącym jest miasto Siemianowice Śląskie

14/XLI/2018 – podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku 2018 oraz ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach, prowadzonych przez miasto Siemianowice Śląskie, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli, specjalności i form kształcenia objętych dofinansowaniem w roku 2018

15/XLI/2018 – wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty, udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr …....... usytuowanego w budynku przy ulicy Wyzwolenia …........... w Siemianowicach Śląskich

16/XLI/2018 – wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty, udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr …....... usytuowanego w budynku przy ulicy Fojkisa …........... w Siemianowicach Śląskich

17/XLI/2018 – wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty, udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr …....... usytuowanego w budynku przy ulicy Okrężnej …........... w Siemianowicach Śląskich

18/XLI/2018 – wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty, udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr …....... usytuowanego w budynku przy ulicy Kruczkowskiego (obecnie Andersa)  …........... w Siemianowicach Śląskich

19/XLI/2018 – wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty  w kwocie 3.796,72 zł, udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr …....... usytuowanego w budynku przy ulicy Wolności …........... w Siemianowicach Śląskich

20/XLI/2018 – wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu połowy bonifikaty, udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr …....... usytuowanego w budynku przy ulicy Akacjowej …........... w Siemianowicach Śląskich

21/XLI/2018 – wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty, udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr …....... usytuowanego w budynku przy ulicy Klonowej …........... w Siemianowicach Śląsk

22/XLI/2018 – wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty, udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr …....... usytuowanego w budynku przy ulicy Sikorskiego …........... w Siemianowicach Śląskich

23/XLI/2018 – wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty, udzielonej przy sprzedaży lokalu mieszkalnego nr …....... usytuowanego w budynku przy ulicy Topolowej …........... w Siemianowicach Śląskich

24/XLI/2018 – zmian budżetu miasta na 2018 rok

25/XLI/2018 – zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018-2026

10. Odpowiedzi na interpelacje.

11. Sprawy informacyjne.

12. Zamknięcie obrad sesji.

autor: ERW

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Siemianowice.net.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również