Wiadomości z Siemianowic Śląskich

Podsumowanie 60. sesji Rady Miejskiej

  • Dodano: 2023-08-29 10:45

Wczoraj (28.08) w sali siemianowickiego ratusza, na wniosek Prezydenta Miasta, odbyła się 60. sesja Rady Miasta. Podczas obrad radni zadecydowali, aby połączyć ją z sesją, która zgodnie z terminarzem zaplanowana była na 31 sierpnia br.

Wstęp do obrad 

Na początku posiedzenia Adam Skowronek, Sekretarz Miasta poinformował, że w czerwcu Fundacja „Nadzieja” Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych przyznała Siemianowicom Śląskim tytuł honorowy „III Najbezpieczniejsze Miasto Powiatowe w Polsce 2022” pod względem bezpieczeństwa na drodze. Następnie sekretarz wraz Adamem Cebulą, Przewodniczącym Rady Miasta i Agnieszką Gładysz, Pierwszym Zastępcą Prezydenta przekazał na ręce mł. insp. Piotra Bańki, Zastępcy Komendanta Policji podziękowania i wyróżnienie dla Komendy Miejskiej Policji w Siemianowicach Ślaskich za działania podejmowane na rzecz bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym.

Po zmianie i uzupełnieniu porządku obrad oraz zatwierdzeniu protokołu z poprzedniej sesji Agnieszka Gładysz, Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta przedstawiła sprawozdanie z działalności prezydenta w okresie międzysesyjnym.

Ostatecznie radni przegłosowali uchwały w sprawie:

– zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2023-2038

– zmian budżetu miasta na 2023 rok

wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, na czas nieoznaczony, nieruchomości gruntowej o powierzchni 228 m2, stanowiącej własność Gminy Miasta Siemianowice Śląskie, będącej fragmentem działki geodezyjnej nr 11-1482/125, położonej w Siemianowicach Śląskich w rejonie ulicy Marii Skłodowskiej-Curie, z przeznaczeniem na ogródek działkowy

wyrażenia zgody na pierwszeństwo nabycia dotychczasowemu najemcy lokalu garażowego nr ... o pow. użytk. 16,80 m2, usytuowanego w obrębie nieruchomości położonej w rej. ul. Bytomskiej, stanowiącej działkę nr 32-2736/71 o pow. 6326 m2, zapisanej w księdze wieczystej KA1I/............ z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej powierzchni gruntu wynoszącej 1/139 części, przynależnej do tego garażu

– wyrażenia zgody na pierwszeństwo nabycia dotychczasowemu najemcy lokalu garażowego o pow. użytk. 15,66 m2, usytuowanego na nieruchomości położonej w rej. ul. Parkowej, obejmującej działki geodezyjne nr 53-3576/196 o pow. 18 m2, KW KA1I/............
i nr 53-3569/196 o pow. 8 m2, KW KA1I/............ z równoczesnym oddaniem gruntu w użytkowanie wieczyste

– wyrażenia zgody na pierwszeństwo nabycia dotychczasowemu najemcy lokalu garażowego nr............ o pow. użytk. 15,70 m2, usytuowanego w obrębie nieruchomości położonej przy ul. Klonowej, stanowiącej działkę nr 56-764/9 o pow. 3033 m2, zapisanej w księdze wieczystej KA1I/............ z jednoczesnym oddaniem w użytkowanie wieczyste ułamkowej powierzchni gruntu wynoszącej 147/10000 części, przynależnej do tego garażu

– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, na czas nieoznaczony, nieruchomości gruntowej o powierzchni 240 m2, stanowiącej własność Gminy Miasta Siemianowice Śląskie, będącej fragmentem działki geodezyjnej nr 35-816/4, położonej w Siemianowicach Śląskich w rejonie ulicy Emilii Plater, z przeznaczeniem na ogródek działkowy

– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, na czas nieoznaczony, nieruchomości gruntowej o powierzchni 12 m2, stanowiącej własność Gminy Miasta Siemianowice Śląskie, będącej fragmentem działki geodezyjnej nr 21-3099/314, położonej w Siemianowicach Śląskich przy ulicy Wierzbowej 6b, z przeznaczeniem na altanę śmietnikową

– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, na czas nieoznaczony, nieruchomości gruntowej o powierzchni 15 m2, stanowiącej własność Gminy Miasta Siemianowice Śląskie, będącej fragmentem działki geodezyjnej nr 56-897/9, położonej w Siemianowicach Śląskich przy ulicy Grabowej 9a, z przeznaczeniem na altanę śmietnikową

– wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy, na czas nieoznaczony, nieruchomości gruntowej o powierzchni 16 m2, stanowiącej własność Gminy Miasta Siemianowice Śląskie, będącej fragmentem działki geodezyjnej nr 35-700/4, położonej w Siemianowicach Śląskich przy ulicy Fojkisa 6, z przeznaczeniem na altanę śmietnikową

– wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem niemieszkalnym o pow. 82 m2, położonej w rejonie ul. Chemicznej, stanowiącej własność Gminy Siemianowice Śląskie, składającej się z działek geodezyjnych o następujących numerach: 56-605/59, 56-691/55, 56-694/55, 56-696/59, 56-609/59 o łącznej powierzchni 26 224 m2, dla których prowadzona jest księga wieczysta o numerze KA1I/............

– częściowej zmiany Uchwały Nr 317/2016 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości Gminy (Miasta) Siemianowice Śląskie oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania

– wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Miastem Siemianowice Śląskie a osobami fizycznymi

– wyrażenia zgody na dokonanie zamiany nieruchomości pomiędzy Miastem Siemianowice Śląskie a osobami fizycznymi

– częściowej zmiany Uchwały Nr 424/2017 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 24 sierpnia 2017r. w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe miasta Siemianowice Śląskie, prowadzące działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo Oświatowe

– określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej w Siemianowicach Śląskich

– uchwalenia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów w Siemianowicach Śląskich” na rok 2023

– częściowej zmiany Uchwały Nr 639/2023 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 30 marca 2023r. w sprawie określenia zadań rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz przeznaczenia na nie środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z uwzględnieniem planu finansowego tego funduszu na rok 2023

– częściowej zmiany Uchwały Nr 697/2023 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 22 czerwca 2023r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Siemianowice Śląskie na lata 2023-2028

– przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Siemianowice Śląskie w 2023 roku

– częściowej zmiany Uchwały Nr 145/2019 Rady Miasta Siemianowic Śląskich
z dnia 24 października 2019r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie

– częściowej zmiany Uchwały Nr 146/2019 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 24 października 2019r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Siemianowice Śląskie odpadami komunalnymi.

– powołania zespołu w sprawie zaopiniowania kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Katowicach, Sądu Rejonowego Katowice-Zachód w Katowicach oraz Sądu Rejonowego w Siemianowicach Śląskich na kadencję 2024-2027

– częściowej zmiany Uchwały nr 428/2009 Rady Miasta Siemianowic Śląskich z dnia 26 marca 2009 r., w sprawie określenia wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, oraz wysokości podwyższenia minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Siemianowic Śląskie.

Podsumowanie 60. sesji Rady Miejskiej / fot. Piotr Pindur


Źródło: Urząd Miasta Siemianowice Śląskie

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu Siemianowice.net.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również