Siemianowice Śląskie - portal miejski Siemianowice.net.pl

Wiadomości z Siemianowic Śląskich

Zasób mieszkaniowy gminy i zaległości czynszowe

  • Dodano: 2012-08-07 15:00

W ramach prezentacji komórek Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie, przedstawiamy dziś zagadnienia związane z pracą Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich, Referatu Gospodarki Lokalowej i Dodatków Mieszkaniowych.

 
Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy Siemianowice Śląskich obejmuje budynki będące własnością miasta, własnością wspólnot mieszkaniowych i będące w tzw. „przymusowym zarządzie”. Własnością miasta są budynki, w których żaden lokal nie stanowi przedmiotu odrębnej własności. Budynki w tzw. „przymusowym zarządzie” to te, które zostały przekazane na rzecz jednostek samorządu przez prywatnych właścicieli lub objęte zarządem w przypadku, gdy właściciel go w ogóle nie sprawował bądź nie sprawował w sposób zapewniający utrzymanie budynku w należytym stanie. Własnością wspólnot mieszkaniowych są zaś budynki, w których została wyodrębniona własność co najmniej jednego lokalu mieszkalnego. Gmina posiada 211 budynków mieszkalnych stanowiących jej własność w 100%. 151 budynków jest własnością wspólnot z udziałem gminy. 1 budynek jest własnością wspólnoty z udziałem Skarbu Państwa. 141 budynków znajduje się w tzw. „przymusowym zarządzie” gminy. Mieszkaniowy zasób gminy dzieli się na lokale mieszkalne przyznawane na czas nieoznaczony z wyłączeniem lokali o powierzchni powyżej 80m², lokale socjalne i lokale posiadające powierzchnię użytkową powyżej 80m². Aktualnie w mieszkaniowym zasobie znajdują się łącznie 5532 lokale mieszkalnych, w tym 454 socjalne.
Celem ułatwienia osobom oczekującym na lokale otrzymania mieszkania Prezydent Miasta w dniu 26 października 2009r. podjął zarządzenie nr 1400/2009 w sprawie wynajmowania lokali mieszkalnych, socjalnych i lokali do remontu kapitalnego we własnym zakresie i na własny koszt. Lokale do remontu kapitalnego we własnym zakresie i na własny koszt, które nie zostaną przyjęte przez osoby uprawnione przez okres co najmniej 6 miesięcy licząc od daty pierwszego wystawienia na rozdział, traktowane są jako lokale z tzw. „odrzutu”. Rozdziały kluczy do tych mieszkań odbywają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca (za wyjątkiem tego wtorku, kiedy jest on pierwszym dniem miesiąca) w budynku UM przy ul. Michałkowickiej 105 w pokoju nr 7 o godz. 8.00.
Ceną za najem lokalu mieszkalnego jest czynsz. Wpływy czynszowe do gminnej kasy za lata 2007 – 2011 kształtują się następująco:
 
 
Na dzień 30 czerwca 2012r. wpływy z tytułu należności czynszowych wynoszą 8.856.910,13 zł.
Niestety, nie wszyscy najemcy wywiązują się z postanowień zawartych umów i nie regulują na bieżąco należności czynszowych. 
 
 
Procedura odzyskiwania zaległości jest następująca: 1/ pierwsze upomnienie dla najemcy, 2/ drugie upomnienie określające termin rozwiązania umowy, 3/ rozwiązanie umowy najmu, 4/ skierowanie sprawy do sądu o należności czynszowe, 5/ skierowanie sprawy do sądu o eksmisję. W wyniku upomnień o zapłatę najemca może wystąpić do Prezydenta Miasta z wnioskiem o rozłożenie zaległości czynszowych na raty. Postępowanie ugodowe prowadzone jest w oparciu o zapisy Uchwały nr 726/2010 Rady Miasta Siemianowic Śl. z dnia 28 października 2010r. Warto też zaznaczyć, iż to gmina na podstawie postanowień Sądu zobowiązana jest dostarczyć lokal socjalny bądź pomieszczenie tymczasowe, ponosząc znaczne koszty jego remontu.
 
 
 
Wyższe nakłady niż wpływy
 
O zarządzaniu zasobem mieszkaniowym, jego stanie technicznym i możliwościach uzyskania dodatku mieszkaniowego z Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Obywatelskich Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie, Ireną Chlebik rozmawia Jan Wywiórka
 
- Pani Naczelnik, łatwo jest zarządzać blisko 500 budynkami?
 
- Proszę mnie nie przeceniać. Oczywiście, w związku z wielkością posiadanego zasobu mieszkaniowego, gmina zobowiązana była do zlecenia zarządzania jednostce zewnętrznej, wybieranej w drodze przetargu na podstawie przepisów o zamówieniach publicznych. Wyłoniony w ten sposób zarządca zobowiązany jest do podejmowania decyzji i dokonywania czynności mających na celu w szczególności zapewnienie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości, bezpieczeństwa użytkowania i właściwej eksploatacji nieruchomości, właściwej gospodarki energetycznej, bieżące administrowanie nieruchomością, utrzymanie jej w stanie niepogorszonym, uzasadnione inwestowanie w nieruchomość.
 
- Proszę się odnieść w kilku słowach do nieco uszczypliwych chyba uwag na temat stanu technicznego naszego zasobu mieszkaniowego.
 
- Na stan techniczny gminnych budynków ma wpływ szereg czynników. Wymieńmy chociażby wiek budynków mieszkalnych, możliwości zwiększenia rozmiarów zasobu mieszkaniowego gminy, naturalny ubytek lokali mieszkalnych związany z koniecznością rozbiórki, możliwy do realizacji zakres programu remontowego, przyjęty program prywatyzacji komunalnych lokali mieszkalnych czy istniejące potrzeby gminy w zakresie lokali socjalnych.
 
- Pani Naczelnik, nie odmówię sobie zadać pytania – ile Siemianowice Śląskie wydają na utrzymanie swoich zasobów mieszkaniowych? 
 
- Miasto ponosi wyższe nakłady na gospodarkę mieszkaniową niż wynika to z wpływów czynszowych. Pozwoli Pan, że aby nie być gołosłowną, będę się posiłkować tabelą: 
 
 
 
- Czy mieszkańcy Siemianowic mogą liczyć na pomoc miasta w zakresie ponoszonych opłat czynszowych?
 
- Gmina jest zobowiązana do udzielania pomocy publicznej w zakresie utrzymania mieszkań. W ramach tej pomocy wypłacane są dodatki mieszkaniowe. Aktualnie zasady funkcjonowania dodatków mieszkaniowych regulują przepisy ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o dodatkach mieszkaniowych. Ustawa określa granice podmiotowe, dochodowe oraz wymienia rodzaje tytułów prawnych uprawniających do uzyskania pomocy. Dodatek mieszkaniowy jest publicznoprawnym świadczeniem pieniężnym, przyznawanym w drodze postępowania administracyjnego, z prawem kontroli właściwych organów w postępowaniu odwoławczym. Przysługuje on osobom mieszkającym w lokalach, do których posiadają tytuł prawny lub nie posiadają takiego tytułu, ale oczekują na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny. Kwoty wypłaconych dodatków mieszkaniowych kształtują się następująco: 
 
 
 
- Pani Naczelnik, bardzo dziękuję za treściwą informację.

Najnowsze informacje z Siemianowic Śląskich w Twojej skrzynce e-mail.

Dodanie e-maila do bazy prenumeratorów oznacza akceptację regulaminu »

Dodaj komentarz

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Dodając komentarz akceptujesz regulamin portalu.